• Regulamin

regulamin.png

   1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.smartcrate.pl prowadzony jest przez Andrzeja Hajdukiewicz prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Smartcrate Andrzej Hajdukiewicz, 53-128 Wrocław, przy ul. Sudeckiej 111/6, NIP: 8992873504, REGON: 385096763, adres e-mail: kontakt@smartcrate.pl, numer telefonu: +48 792525018. 

1.2. Niniejszy Regulamin dotyczy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego www.smartcrate.pl (z wyjątkiem pkt. 9 niniejszego Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). 

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie niniejszego Sklepu Internetowego a podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do ich wglądu oraz prawo do ich aktualizacji oraz poprawiania. 

1.4. Definicje dotyczące niniejszego Regulaminu: 

1.4.1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego pod adresem internetowym www.smartcrate.pl

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu zarówno dostawy jak i płatności. 
Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem lub w momencie wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 
Początek korzystania z Formularza Zamówienia to moment dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. 
Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia oraz kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia guzika określającego potwierdzenie zakupu – przed kliknięciem tego guzika istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych, w tym celu należy sugerować się wyświetlanymi komunikatami przez Sklep Internetowy. 
W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, ewentualnie kraj, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: minimum jeden Produkt, ilość Produktu lub Produktów, miejsce i sposób dostawy Produktu lub Produktów oraz sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

1.4.4. KLIENT – to zarówno: 
– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych 
– osoba prawna 
– jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 

1.4.5.SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – firma: Smartcrate Andrzej Hajdukiewicz, 53-128 Wrocław, ul. Sudecka 111/6, NIP: 8992873504, REGON: 385096763, adres e-mail: kontakt@smartcrate.pl, numer telefonu: +48 792525018. 

1.4.6. USŁUGOBIORCA – to zarówno: 
– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych 
– osoba prawna 
– jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Usług Elektronicznych. 

1.4.7. KONTO – Usługa Elektroniczna oznaczona indywidualną nazwą czyli loginem oraz hasłem podanym przez Usługobiorcę jak i zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. 
Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz kliknięciu przycisku służącego do założenia konta, ewentualnie także po potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, ewentualnie kraj, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło, o ile nie jest tworzone automatycznie. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

1.4.9. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail umożliwiająca wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym. 
Korzystanie z Newslettera następuje na skutek podania w sekcji „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane wiadomości elektroniczne i kliknięciu pola wyrażającego chęć otrzymywania przez Usługobiorcę tych treści. 
Dokonując Zamówienia Usługobiorca zgadza się i wyraża chęć na automatyczne zapisanie się do Newslettera w celu dostępu do otrzymywania określonych ofert dostępnych w sklepie, nowości, promocji oraz kodów rabatowych określonych w Regulaminie Kodów Rabatowych niniejszego Sklepu. 
Niniejsza usługa świadczona jest nieodpłatnie przez nieokreślony okres czasu. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pomocą specjalnego linka zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach tej usługi. 

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.smartcrate.pl

1.4.11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.smartcrate.pl

1.4.12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.smartcrate.pl
Usługa Elektroniczna świadczona jest nieodpłatnie przez nieograniczony okres czasu. Usługobiorca ma prawo w każdej chwili bez podania przyczyny usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@smartcrate.pl lub też pisemnie na adres: Smartcrate Andrzej Hajdukiewicz, 53-128 Wrocław, ul. Sudecka 111/6. 

1.4.13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 

1.4.14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami). 

1.4.15. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). 

   2. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE I INNE

2.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
– komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; 
– w przypadku komputerów i laptopów zaleca się korzystanie z najnowszych i zaktualizowanych systemów operacyjnych; 
– dostęp do poczty elektronicznej; 
– zaktualizowana przeglądarka internetowa; 
– zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; 
– włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 

2.2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. 
Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

2.3. Sklep Internetowy pod adresem www.smartcrate.pl nie odpowiada za żadne problemy techniczne nie leżące po stronie Usługodawcy. 

2.4. Za ewentualne problemy techniczne leżące po stronie Usługodawcy Usługobiorca może prosić o wyjaśnienia drogą elektroniczną wysyłając zgłoszenie na adres mailowy kontakt@smartcrate.pl

2.5. Za wystąpienie ewentualnych problemów technicznych leżących po stronie Usługodawcy Usługobiorca zrzeka się prawa do jakichkolwiek roszczeń względem Usługodawcy. 

2.6. Ustosunkowanie się do zgłaszanych przez Usługobiorcę problemów technicznych leżących po stronie Usługodawcy – Usługodawca postara się poinformować drogą mailową w odpowiedzi na zgłoszenie jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych. 

   3. ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w niniejszym Sklepie Internetowym pod adresem internetowym www.smarcrate.pl

3.2. Ceny Produktów widoczne na stronach Sklepu Internetowego pod adresem www.smartcrate.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatki. O końcowej cenie wraz z podatkami Produktów będących przedmiotem Zamówienia, a także o wszelkich kosztach dostawy, opłatach za transport, dostarczenie czy też usługi pocztowe lub jakiegokolwiek innego przewoźnika, czy też firmy kurierskiej, a jeśli nie można ustalić wysokości tych opłat – to o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego podczas składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

3.3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. 

   4. PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONE PRODUKTY

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu zawieranej Umowy Sprzedaży: 
a). Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy obsługiwany przez mBank o numerze konta: 26 1140 2004 0000 3402 7957 2032 
b). Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Sky-Pay, możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Formy płatności” oraz na stronie internetowej https://sky-shop.pl/skypay/

4.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Sky-Pay. 

4.3. W przypadku dokonania przez Klienta zakupu, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

   5. DOSTAWY ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

5.1. Dostawa zakupionych Produktów możliwa jest na tylko na terenie Polski. 

5.2. Dostawa zakupionych Produktów jest usługą odpłatną, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 
Koszty dostawy zakupionych Produktów, opłaty za transport, dostarczenie czy też usługi pocztowe lub jakiegokolwiek innego przewoźnika, czy też firmy kurierskiej są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty i formy wysyłki” oraz w trakcie składania Zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

5.3. Odbiór osobisty zakupionych Produktów przez Klienta jest niemożliwy. 

5.4. Termin dostawy zakupionych Produktów do Klienta uzależniony jest od Poczty Polskiej, firmy wysyłkowej, przewoźnika czy też jakiejkolwiek innej firmy kurierskiej. 
Ze strony Sklepu Internetowego inicjacja wysyłki zakupionych Produktów następuje od 1 do 3 dni roboczych od chwili zaksięgowania płatności na koncie Sklepu Internetowego. 

   6. REKLAMACJE ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli zakupione przez Klienta Produkty mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). 

6.2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkty bez wad. 

6.3. Reklamacje dotyczące zakupionych Produktów mogą zostać złożone przez Klienta tylko i wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@smartcrate.pl

6.4. W opisie reklamacji wymagane jest od Klienta podanie następujących informacji: 
– okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 
– określenie sposobu doprowadzenia zakupionego Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; 
– danych kontaktowych składającego reklamację w celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę. 

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji Klienta tak szybko, jak będzie to tylko możliwe, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 
Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 

6.6. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany ponieść wszystkie koszty związane z dostarczeniem potencjalnie wadliwego zakupionego Produktu na adres: Smartcrate Andrzej Hajdukiewicz, ul. Sudecka 111/6, 53-128 Wrocław, Polska. 

   7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

7.1. Wszelkie informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów czy też Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

7.2. Klient będący konsumentem posiada kilka możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
a). Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). 
b). Klient uprawniony jest jest także do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 
c). Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866. \

   8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów związanych z wysyłką zakupionych Produktów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@smartcrate.pl

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Regulamin zwrotów”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. 

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy Sprzedaży. 

8.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość uważa się ją za niezawartą. 

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, poza kosztami dostawy zakupionych Produktów. 

8.6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu analogicznego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze zakupione Produkty od konsumenta, to może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zakupionych Produktów z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

8.7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, odesłać zakupione Produkty Sprzedawcy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie zakupionych Produktów przed jego upływem. 

8.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionych Produktów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania zakupionych Produktów. 

8.9. Konsument ponosi wszystkie koszty związane ze zwrotem zakupionych Produktów. 

8.10. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do następujących umów: 
a). o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy; 
b). w której przedmiotem Umowy jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
c). w której przedmiotem Umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
d). w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; 
e). w której przedmiotem Umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
f). o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
g). zawartej w drodze aukcji publicznej; 
h). o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. 

   9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 

9.2. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. 

9.3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem wszystkie korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. 

9.4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 

9.5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona. 

9.6. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi nie będącemu konsumentem stosownego oświadczenia. 

9.7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem. 

9.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

   10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy www.smartcrate.pl zawierane są w języku polskim. 

10.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

10.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy. 

10.4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umów o innym charakterze niż Umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. 

10.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa

  • Sklep zamknięty

Przerwa techiniczna